خرید آنلاین فایل(لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI)

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI
لیست مقالات سال ۲۰۱۹ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI|50647327|xy|مقالات سال ۲۰۱۹,۲۰۱۹ رشته مدیریت,نشریات معتبر ISI,مقالات معتبر انگلیسی,مقالات انگلیسی مدیریت
 1. بررسی ارزشمند بودن یا نبودن سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند برای یک کسب و کار بندر (نشریه الزویر)
  ?Does it really worth investing in relationship marketing for a port business ♦

 2. سازمان یک ” شکل از زندگی” است: شخصیت سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد ایمنی اپراتورهای قطارهای سریع السیر (نشریه الزویر)
  Organization is also a “life form”: Organizational-level personality, job satisfaction, and safety performance of high-speed rail operators ♦

 3. اهمیت جنسیت بر حقوق مدیرعامل و مدیریت سود (نشریه الزویر)
  CEO compensation and earnings management: Does gender really matters? ♦️

 4. تاثیرگذاری جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی (نشریه الزویر)
  Is there a gender effect on the quality of audit services? ♦

 5. اتخاذ روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط سازمان های توسعه غیر دولتی : دیدگاه روش ترکیبی (نشریه الزویر)
  The adoption of project management methodologies and tools by NGDOs: A mixed methods perspective ♦

 6. درک سیاست سازمانی، مخفی سازی دانش و ابتکار کارکنان: نقش تعدیل کننده ی تعهد حرفه ای (نشریه الزویر)
  Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment ♦

 7. پیشبرد ابداع در بخش دولتی : همسو کردن ارزیابی های نوآورانه با هدف های سیاسی (نشریه الزویر)
  Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals ♦

 8. آنالیز ریسک اطلاعات محور در آمایش کسب و کار الکترونیک (نشریه الزویر)
  Data-driven operational risk analysis in E-Commerce Logistics ♦

 9. اثر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر کارایی صادرات: نقش تعدیل کننده رقابت ناکارآمد (نشریه الزویر)
  The effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of dysfunctional competition ♦

 10. کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش واسطه ای توانایی مشخص بازاریابی (نشریه الزویر)
  Social entrepreneurship and organizational performance: A study of the mediating role of distinctive competencies in marketing ♦

 11. استراتژی های موقعیت یابی شرکت های بومی و خارجی در یک محیط فرهنگی در قاره آفریقا (نشریه الزویر)
  Positioning strategies of foreign and indigenous firms in an African cultural milieu ♦

 12. عملکرد عملیاتی: میانجی مابین برنامه های رشد سرمایه انسانی و عملکرد مالی (نشریه الزویر)
  Operational performance: The mediator between human capital developmental programs and financial performance ♦

 13. یک رویکرد ساختاری درمورد بررسی ارائه سیگنال توسط شرکت های فناوری درباره کیفیت عرضه های عمومی اولیه (نشریه الزویر)
  How do technology ventures signal IPO quality? A configurational approach ♦

 14. خطر زدایی مالی برای دستیابی به توان بالقوه انرژی های قابل تجدید در آفریقا (نشریه الزویر)
  Financial de-risking to unlock Africa’s renewable energy potential ♦

 15. مدیریت دانش راهبردی در یک محیط دیجیتال: دانش ضمنی و واضح در آزمایشگاه های فب (نشریه الزویر)
  Strategic knowledge management in a digital environment: Tacit and explicit knowledge in Fab Labs ♦

 16. مدیریت بحران در اداره امور عمومی: مدل سه فازی برای حوادث ایمنی (نشریه الزویر)
  Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents ♦️

 17. اتحاد ذینفعان، گرایش پایداری محیطی و عملکرد مالی (نشریه الزویر)
  Stakeholder integration, environmental sustainability orientation and financial performance ♦

 18. آنالیز تقاضای عسل وارداتی در عربستان سعودی به وسیله سیستم تقاضای مطلوب (ΑIDS) (نشریه الزویر)
  Analysis of Saudi demand for imported honey using an Almost Ideal Demand System (AIDS) ♦

 19. ابعاد بازاریابی کارآفرینی و عملکرد SME ها (نشریه الزویر)
  Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance ♦

 20. نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری (نشریه الزویر)
  Foreign penetration, competition, and credit risk in banking ♦

 21. جهت گیری مشتری و عملکرد شرکت: اثرات تعدیل کننده مشترک رهبری اخلاقی و شدت رقابت (نشریه الزویر)
  Customer orientation and firm performance: The joint moderating effects of ethical leadership and competitive intensity ♦

 22. تفاوت در دستیابی و سرمایه گذاری :تاثیرات بر عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
  Attainment discrepancy and investment: Effects on firm performance ♦

 23. اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیست سازگار کارکنان هتل و عملکرد محیطی آن‌ها (نشریه الزویر)
  The effect of green human resource management on hotel employees’ ecofriendly behavior and environmental performance ♦

 24. استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی (نشریه الزویر)
  Accounting standards and banking regulation: Some effects of divergence ♦

 25. نقش ظرفیت جذب و تعادل فرهنگی برای نوآوری اکتشافی و بهره وری در شرکت های کوچک و متوسط (نشریه الزویر)
  The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs ♦

 26. یک مدل جدید برای تعیین تاثیر ترابری شهری هوشمند، دانش کشاورزان و فرایند های تجارت مربوط به موفقیت سیستم تامین زنجیره تامین سبز برای پخش شهری محصولات کشاورزی (نشریه الزویر)
  A new model for assessing the impact of the urban intelligent transportation system, farmers’ knowledge and business processes on the success of green supply chain management system for urban distribution of agricultural products ♦️

 27. تعاملات متقابل و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): شواهدی از بخش استخراج مس زامبیا (نشریه امرالد)
  Stakeholder interactions and corporate social responsibility (CSR) practices: Evidence from the Zambian copper mining sector ♦

 28. مدیریت عمومی جدید و افزایش حسابرسی عملکرد بخش عمومی: شواهدی از پرونده استرالیا (نشریه امرالد)
  New Public Management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case ♦

 29. رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران : نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری (نشریه امرالد)
  Transformational leadership and restaurant employees customer-oriented behaviours: The mediating role of organizational social capital and work engagement ♦

 30. نقش سرپرستان در رفتار آوای کارکنان (نشریه امرالد)
  The role of supervisors on employees’ voice behavior ♦

 31. کارآفرینی صنعتگر: سؤالی از ساختار شخصیتی؟ (نشریه امرالد)
  ?Artisan entrepreneurship: a question of personality structure ♦

 32. ” شروع یک بازی جدید”: تجارت الکترونیک در بین المللی کردن SMEs (نشریه امرالد)
  “It’s a new game out there”: e-commerce in internationalising retail SMEs ♦
مطالب دیگر:
📜مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر میزان افزایش مقاومت آبرفت C تهران📜كاهش حجم آبشستگی درمدل تركیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی📜تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازی📜ارزیابی تاثیر فیلر آهكی در كاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندان📜كاربرد كمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی📜بررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیون📜ارائه مدل خبره ارزیابی ریسك سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود📜مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبكه آبیاری و زهكشی البرز(📜مطالعه عددی اندركنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف📜اثرتغییرات كیفی آب برجمعیت كفزیان رودخانه زاینده رود درسالهای 76-89📜بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آب📜بررسی تاثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران با HDM- استفاده از نرم افزار 4📜تكنیكهای جمع آوری آب در مناطق خشك و نیمه خشك📜افزایش دقت معادلهی بیلان آب به كمك رگرسیون فازی📜شبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpa📜پیش بینی محل نشت درشبكه های توزیع آب با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی📜طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس بررسی آب شستگی زیرسطحی در خاك📜بررسی تاثیر احداث بند آب برگردان در حفاظت از سواحل متاثر از جریان های بالارونده )مطالعه موردی دهنه سر سفیدرود📜بهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینی📜بررسی مقایسهای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از دادههای ماهوارهای AVHRR و 3 MODISمطالعه موردی حوزه آبریز طالقان📜مدلسازی مخزن چندمنظوره با هدف افزایش بهره وری آب موجود درافق آیندهبا استفاده از روش پویایی سیستم📜مدیریت منابع آب سطحی با استفاده از سازه های پخش و كنترل سیلاب مطالعه موردی حوضه آبریز هاركله لالی دراستان خوزستان📜مطالعه عددی تاثیر اندركنش پتوی زهكش افقی و دیوارآب بند بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاكی همگن📜كاربرد هوش مصنوعی درمهندسی آب مطالعه موردی تدوین مدل برآوردرسوب انتقالی معلق دررودخانه خلیفه ترخان📜بهینه سازی جداكننده های چربی از آب به كمك دینامیك سیالات محاسباتی